ระเบียบการใช้อินเตอร์เน็ต
1. เวลาการใช้ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ให้บริการตามเวลาเปิด-ปิดห้องสมุด
2. สมัครสมาชิก ก่อนขอบริการการใช้ อายุสมาชิก 1 ปี
3. ขออนุญาตลงเวลาทุกครั้ง ก่อนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และหลังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. ให้บริการในการใช้ 1 ชม./คน/วัน
5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
6. ไม่ทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมลงในเครื่องเอง
7. ไม่ทำการเปลี่ยนแปลง ลบโปรแกรมในเครื่อง เว้นแต่แฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้น หรือนำเข้ามาเอง
8. ห้าม ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เพื่อการทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือระบบเครือข่ายใด ๆ
หากตรวจจับได้จะมีการลงโทษขั้นสูงสุด และดำเนินคดีตามกฎหมาย
9. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ ทุกครั้งหลังจากเสร็จการใช้งาน
10. กรณีฝ่าฝืนกฎ ข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกพิจารณาให้งดการใช้บริการห้องบริการอินเตอร์เน็ต ตามความเหมาะสม
11. ไม่อนุญาตให้ทำการ ย้าย, ดัดแปลง, สับเปลี่ยน, ถอด, อุปกรณ์ ปลั๊กต่าง ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
12. ไม่นำ อาหาร เครื่องดื่ม ทุกชนิด เข้าภายในห้องบริการอินเตอร์เนต