บรรณนิทัศน์หมวด 800 วรรณคดี ชุดที่ 2
บรรณนิทัศน์ l ชุดที่1 l ชุดที่2 l ชุดที่3 l ชุดที่4 l ชุดที่5 l ชุดที่6 l

alt  

ผจงวาด พูลแก้ว. การเขียนเรียงความจดหมาย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2551. 100 หน้า. 
          หนังสือเล่มนี้จะเสนอแนะ กลวิธีในการเขียน หลักเกณฑ์ และตัวอย่างต่างๆ ที่ให้ไว้สำหรับเป็นแนวทางในการฝึกฝน และพัฒนาความสามารถ ความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ การเตรียมตัวในการเขียน ทั้งในการเขียนเรียงความและจดหมาย เนื้อหาสาระในเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น อันจะช่วยให้ผู้สนใจได้พัฒนาทักษะในการเป็นนักเขียนที่ดีมากยิ่งขึ้น

 

พูลสุข เอกไทยเจริ, รศ. การเขียนรายงานการค้นคว้า. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2551. 324 หน้า. 
           หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงการจัดทำรายงานการค้นคว้าในขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศและวิธีค้นคว้ารวบรวมข้อมูล รูปแบบของรายงานการค้นคว้า โดยเฉพาะหลักการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบมาตรฐานสากลอย่างละเอียด พร้อมทั้งตัวอย่างรายงานและภาคนิพนธ์ที่ถูกต้อง เหมาะสำหรับในนักศึกษาได้ใช้เป็นคู่มือในการจัดทำรายงานค้นคว้าได้อย่างแท้จริง และสามารถเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องและมีคุณค่า สมกับเป็นรายงานการค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา

alt

สำเนียง มณีกาญจน์ และ สมบัติ จำปาเงิน. กลเม็ดการเขียนให้เก่ง.กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 280 หน้า.
           หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม เทคนิคกลเม็ดเด็ดๆ ที่นักอยากเขียนทุกคนไม่ควรพลาด ให้เนื้อหาตั้งแต่คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดเป็นนักเขียน วิธีการเขียน  การเขียนในรูปแบบต่างๆ พร้อมเทคนิคการเขียนที่ผู้อ่านชอบถูกใจเหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเขียนทุกท่าน ไม่ควรพลาดหาหนังสือเล่มนี้ มาอ่าน

alt

ปณิธาน รอดเหตุภัย. ใจกรุง. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2548. 104 หน้า.
           หนังสือเล่มนี้ รวมกวีนิพนธ์เรื่อง ใจกรุง มีความโดดเด่นด้านวรรณศิลป์โดยใช้รูปแบบกวีนิพนธ์ตามขนบวรรณศิลป์ดั้งเดิมของไทย เพื่อนำเสนอภาพสังคมไทยร่วมสมัย มีความเรียบง่ายแต่ลุ่มลึกในด้านแนวคิดที่นำเสนอ อีกทั้งยังทิ้งประเด็นปัญหาให้ผู้อ่านได้นำไปขบคิดต่อ บางบทมีความดีเด่นในด้านการสร้างอารมณ์สะเทือนใจ

alt 

ชัยพร ศรีโบราณ. นิราศจักรวาล. กรุงเทพฯ : แพรว, 2548. 84 หน้า.
           หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับบทกวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม มีความโดดเด่นในเรื่องของรูปแบบและเนื้อหา ผู้เขียนได้แต่งเป็นร้อยกรองขนาดยาวลีลากลอนไพเราะ มีเรื่องราว มีตัวละคร สมมติสิ่งที่เราเข้าใจว่าไม่มีชีวิตอย่างธุลีกับเรณูให้มีชีวิต นำพาจินตนาการให้ติดตามไปยังดาวดวงอื่นๆ ในจักรวาล ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาพลิ้วไหว ละมุนละไม ชวนติดตาม การันตีด้วยรางวัลกวีนิพนธ์ยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด
ประจำปี 2548

แรคำ ประโดยคำ. ในเวลา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : รูปจันทร์, 2541. 125 หน้า.
           เป็นกวีนิพนที่แสดงถึงความคิด ด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย มาเรียนร้อยให้เห็นถึงอัจฉริยลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย สร้างจินตภาพ กระทบอารมณ์ และให้ความรู้สึกลึกซึ้ง เป็นกวีที่นำเสนอความคิดเป็นสากล มีสุนทรียรสแห่งวรรณศิลป์ ถึงแม้กวีจะกล่าวถึงสิ่งธรรมดาสามัญใกล้ตัว แต่ด้วยชั้นเชิงการประพันธ์และความคิดละเอียดซับซ้อน ทำให้ผู้อ่านตีความได้หลายนัย ในเวลา จึงเป็นบทกวีที่ชวนให้อ่านอย่างไตร่ตรอน ผู้อ่านสามารถเข้าใจ เข้าถึงและประจักษ์ในคุณค่าของสาระที่ผู้เขียนนำเสนอ

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. เพียงความเคลื่อนไหว : Mere M0vement. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้าพิมพการ, 2544. 178 หน้า.
          ได้รวบรวมบทกวีในฉบับแรกที่ได้รับรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซี่ยน หรือรางวัลซีไร้ท์ ปี พ.ศ. 2523 ที่ไม่ได้แปลภาษาอังกฤษ โดยในเล่มนี้ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมบทกวี นำบทที่แปลภาษาอังกฤษทั้งจากฉบับแรกและบทแปลเพิ่มเติมจากที่อื่น ๆ มารวบรวบไว้ในเล่มนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษายุคสมัยนอกจากศึกษาการแปล บทกวีเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นยิ่งสำหรับงานวรณกรรมไทย

จอห์นสัน ลอยส์ เอส. คริสต์มาสรอบโลก. กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2546. 150 หน้า.
           แปลโดยคิรีบูนผู้อ่านจะได้รับความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับประเพณีปฏิบัติในเทศกาลคริสต์มาสของประเทศต่างๆถึง 12 ประเทศ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการมีเทศกาลคริตมาสขึ้นเองได้แก่ประเทศ ออสเตีรีย ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สเปน เม็กซิโก ชิชิลี เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์และโปรแลนด์ ประเทศที่นำประเพณีคริสต์มาสที่หลากหลายมาผสมผสานกันเป็นประเพณีของตนเอง เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบซีกโลกตะวันออกซึ่งรับประเณีคริสมาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของตนเอง เช่นประเทศญี่ปุ่น บางชาติจะเน้นการฉลองการประสูติของพระเยซู ขณะที่บางชาติเน้นการฉลองวันเกิดของนักบุญนิโคลัสหรือซานตาคลอส การเตรียมงานพิธีกรรทางศาสนา งานเลี้ยงฉลอง เช่นการตกแต่งต้นคริสมาส อาหาร ของขวัญ การร้องเพลง การละเล่น การจุดดอกไม้ไฟ การส่งบัตรอวยพร การให้อาหารสัตว์ และสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ นักบุญหรือผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่นำของขวัญและขนมหวานมาใส่ไว้ในรองเท้าของเด็กๆในคืนวันฉลองคริสต์มาส